Vi värnar om dina personuppgifter

Din persondata hos Prelocate

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar din data till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter och övriga data alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som är besökare på vår webbplats och för dig som använder våra tjänster. Vi använder oss av data och data som klassas som personuppgifter för att ge dig en bättre användarupplevelse och för att kunna hantera din omlokaliseringsprocess på ett smidigt och professionellt sätt.

På de här sidorna hittar du information om hur vi på Prelocate behandlar din data och personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Löpande översyn och uppdateringar sker och vi uppmuntrar dig därför att regelbundet läsa igenom vår policy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är behandlingen av personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan härledas från en levande fysisk person är en personlig information. Det handlar till exempel om namn, e-postadresser, telefonnummer och personnummer.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det gäller mobila enheter eller datorer. Exempel på behandling är insamling, registrering, läsning, strukturering, lagring, bearbetning, överföring etc. 

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter och andra uppgifter alltid skyddas hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig

För den behandling som sker inom Prelocate North AB ansvarar Prelocte för personuppgifter. 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi har delat in personuppgifter i olika kategorier. De personuppgifter vi har om dig avser följande kategorier med (inte uttömmande) exempel:

 • Grundläggande personuppgifter (till exempel namn, kontaktuppgifter, identifikationsnummer, samordningsnummer)
 • Personliga preferenser (till exempel språk, bostäder och skolpreferenser, godkännande av direktmarknadsföring, godkännande av cookies)
 • Kommunikation (till exempel e-post och telefonnummer)
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (information om familjemedlemmar, civilstånd) Vi kommer dock endast att behandla denna kategori av information när den är relevant för en specifik tjänst.

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (till exempel information och råd, kontakt med myndigheter). Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig och, i förekommande fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare.

Dessutom kan vi också använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig.

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller när vi har ett annat legitimt och legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter, till exempel ett intresse av att marknadsföra våra tjänster.

Om Prelocate behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, till exempel för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller uppfylla en annan begäran från dig. 

Hur vi får dina personuppgifter?

Vi får informationen från dig direkt, till exempel när du anger dina uppgifter när du eller din arbetsgivare beställer tjänster från oss, deltar i evenemang eller kontaktar oss i olika ärenden.

Personlig data kan samlas in från både dig som omlokalisering av anställd, medföljande partner / familj) och representant för beställningsföretaget.

Ibland samlar vi in information från tredje part. Detta gäller till exempel:

 • Migrationsverket (Swedish Migration Agency)
 • Skatteverket ( Swedish Tax Agency)
 • Data från externa webbplatser

Vem kan vi dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer måste vi anlita tredje part för att kunna utföra vårt arbete. Vi använder i vissa fall externa leverantörer. De ska betraktas som personuppgiftsbiträden för vår räkning och vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal i dessa fall. Ansvaret för personuppgifter ligger fortfarande hos Prelocate.

När personuppgiftsbiträdens tjänster anlitas gör vi det endast för de ändamål som överensstämmer med de ändamål vi själva har för sådan behandling, eftersom vi förblir personuppgiftsansvariga.

Organisationer som är oberoende personuppgiftsansvariga

Vi kan även dela dina personuppgifter med vissa andra organisationer som är oberoende personuppgiftsansvariga. Det kan till exempel handla om myndigheter som Skatteverket.

När dina personuppgifter delas med en organisation som är oberoende personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftsbehandling.

Prelocate kan också vidarebefordra personuppgifter till en tredje part som polisen eller annan myndighet, om det är relevant för en brottsutredning eller om vi på annat sätt är skyldiga att vidarebefordra sådana uppgifter som krävs enligt lag eller beslut av offentliga myndigheter.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat förfaranden för att ta bort uppgifter för att säkerställa att personuppgifter inte lagras längre än vad som krävs för varje specifikt ändamål. Den tidsperiod som uppgifterna lagras kan variera beroende på ändamålet med behandlingen och hur länge uppgifterna krävs för ändamålet. Efter en sådan tidsperiod kommer vi säkert att ta bort eller anonymisera dina uppgifter, så att det inte längre är möjligt att länka dem till dig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Som registrerad har du ett antal rättigheter enligt relevant lagstiftning. Att följa är en lista över dessa rättigheter.

Rätt till tillgång

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig i synnerhet kan du begära tillgång till sådana uppgifter. När du skickar in en sådan begäran kan vi ställa ett antal frågor för att säkerställa att den hanteras korrekt och delges till rätt person. 

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas till. Du kan också lägga till uppgifter till eventuella ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig om till exempel:

 • Uppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlas.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas olagligt sätt.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) för vilket du har föräldraansvar.
 • Om uppgifterna har samlats in med ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att avslå din begäran om det finns rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du till exempel begär rättelse eftersom du anser att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga kan du begära att behandlingen begränsas under den tid som krävs för att vi ska kunna verifiera riktigheten i personuppgifterna.

Om behandlingen har begränsats enligt en av de situationer som nämns ovan får vi endast, förutom lagringen av uppgifterna, behandla uppgifterna för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om du har gett ditt samtycke.

Rätt att invända

Du har när som helst rätt att invända mot all behandling av personuppgifter baserat på en intresseavvägning. 

Rätt till dataportabilitet

Som registrerad har du rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter baseras antingen på ditt samtycke eller fullgörandet av ett avtal med dig. För att dataportabilitetsrätten ska kunna utövas måste överföringen vara tekniskt möjlig och automatiserad.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer att svara på din begäran utan onödigt dröjsmål och inom högst 30 dagar. E-info@prelocate.se.

Hur hanterar vi personnummer?

Så långt det är möjligt undviker vi att behandla personnummer. I många fall är det dock nödvändigt med tanke på att vi måste ha ett säkert sätt att identifiera individer och kunna utföra våra tjänster.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi är proaktiva när det gäller att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Detta gäller både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av dataskyddslagstiftningen. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndighetens besök https://www.imy.se/other-lang/

Kontakta oss med eventuella frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har några frågor om hur vi behandlar personuppgifter, eller om du har en förfrågan i enlighet med de rättigheter som anges ovan, är du välkommen att kontakta oss info@prelocate.se